MAPA_1
Chyžné Koceľovce Ochtiná Štítnik Plešivec Rákoš Kameňany Šivetice Rimavské Brezovo Kyjatice Rimavská Baňa Kraskovo

Chyžné

Jeden z najpôvabnejších stredovekých kostolíkov v Gemeri upúta už z diaľky vysokým východným murovaným štítom a masívnym ohradným múrom so zastrešenými bránkami. Pôvodný kostol z 2. polovici 13. storočia tvorila jedna loď so štvorcovým presbytériom a pristavanou sakristiou (vedľajšia miestnosť pre kňazov). Neskôr pribudla osobitne stojaca zvonica, drevená ľudová zrubová stavba z 18. storočia a do kamennej ohrady vstavaná prízemná budova bývalej cirkevnej školy.

Viac info

Koceľovce

Koceľovský, dnes evanjelický kostol pochádza z 1. polovice 14. storočia, pôvodne zasvätený sv. Bartolomejovi. Ide o jednoloďovú stavbu s presbytériom, s pristavanou sakristiou na severnej strane a s vysokou vežou na západnej strane. Presbytérium kostola bolo v priebehu poslednej tretiny 14. storočia nadstavané a zaklenuté krížovou rebrovou klenbou.

Viac info

Ochtiná

Ochtinský kostol (dnes evanjelický), ktorý bol pôvodne zasvätený sv. Mikulášovi, patrí medzi najstaršie a najzaujímavejšie dominanty gemerského vidieka. Gotický kostol bol postavený na mieste zničenej románskej stavby ako jednoloďový s presbytériom a so severnou sakristiou. Severná bočná loď s hviezdicovou klenbou bola pristavaná začiatkom 16. storočia, z 18. storočia pochádza strop lode s pruskými klenbami.

Viac info

Štítnik

Úchvatný gotický kostol stojí v Štítniku od 13. storočia. Pôvodne malý kostol dali Štítnickí, vetva rodu Bubekovcov, prestavať v 2. tretine 14. storočia na trojloďovú baziliku. Všetky gotické okná pochádzajú z poslednej tretiny 15. storočia, pričom mohutná veža bola dostavaná až v 2. tretine 18. storočia. Nástenné maľby (z viacerých etáp od polovice 14. storočia až do začiatku 16. storočia) vyhotovené v prevažnej miere talianskou freskovou technikou pokrývali pôvodne všetky vnútorné steny kostola.

Viac info

Plešivec

Jednoloďový kostol, pôvodne zasvätený sv. Jurajovi, patrí dnes miestnemu zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi. Kostol v Plešivci sa prvýkrát spomína v roku 1314. Začiatkom 15. storočia pristavili k severnej stene kostola neskorogotickú kaplnku podľa vzoru spišských pohrebných kaplniek. Do pohrebnej kaplnky však stihli pochovať len Ladislava Bubeka, ktorý zomrel v prvých rokoch 15. storočia.

Viac info

Rákoš

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice je ranogotická jednoloďová stavba z polovice 13. storočia. Má románsku podkovovitú apsidu a štrbinové románske okná, no vstupný portál má už gotický lomený oblúk. Loď má rovný drevený maľovaný strop z konca 17. storočia. Pred kostolom stojí baroková murovaná zvonica s drevenou nadstavbou.

Viac info

Kameňany

Kostol z polovice 13. storočia, pôvodne zasvätený uhorskému kráľovi sv. Ladislavovi, má románsky základ. Ide o jednoloďový kostol s polkruhovou apsidou, pristavanou južnou vežou a severnou sakristiou. Dnešnú podobu kostola ovplyvnili prestavby v 17. storočí (zaklenutie lode, murovaná empora, prestavba južnej veže) a v 18. storočí (okenné otvory v duchu baroka a klasicizmu). Samostatne stojaca veža bola postavená okolo roku 1800.

Viac info

Šivetice

Na vyvýšenine nad obcou Šivetice bol v polovici 13. storočia postavený tehlový románsky kostol zasvätený sv. Margite Antiochijskej. Kostol má tvar rotundy s vnútorným priemerom 11 metrov a patrí medzi najväčšie stavby kruhového pôdorysu v strednej Európe. V priebehu 14. storočia bol interiér kostola predelený na loď a svätyňu monumentálnym lomeným víťazným oblúkom. V 18. storočí sa kostol čiastočne prestaval v barokovom slohu. Do starej kamennej ohrady vstavali zvonicu so vstupnou bránou. V tesnom susedstve sa dnes nachádza cintorín.

Viac info

Rimavské Brezovo

Pôvodne ranogotický kostol v Rimavskom Brezove bol pred reformáciou zasvätený Narodeniu Panny Márie. Dnes evanjelický kostol je jednoloďovou stavbou s presbytériom z 1. polovice 14. storočia. Najväčšou prestavbou prešiel v roku 1893 vzhľadom na rastúci počet obyvateľov ako dôsledok v obci postavených železiarní. Unikátne nástenné maľby z 2. polovice 14. storočia v pôvodnej gotickej časti kostola sú pravdepodobne prácou umelcov z dielne Majstra ochtinského presbytéria.

Viac info

Kyjatice

Kostolík v Kyjaticiach pochádza z konca 13. alebo začiatku 14. storočia. Ide o pôvodne opevnený románsko-gotický jednoloďový kostol s presbytériom, pristavanou vežou na východnej strane a sakristiou na severnej strane. V areáli sa nachádzajú, dnes už len ruiny, bývalej školy a fary.

Viac info

Rimavská Baňa

Ranogotický jednoloďový kostol (dnes evanjelický) nad obcou Rimavská Baňa je ohradený renesančným múrom. Zaujímavosťou je, že kostol bol vymaľovaný zvnútra aj zvonku. Barokovo-klasicistická zvonica z 18. storočia je netypicky pristavaná k severnej stene presbytéria.

Viac info

Kraskovo

Opevnený ranogotický kostol v Kraskove (dnes evanjelický) pochádza z 1. polovice 14. storočia a bol postavený na mieste staršej stavby. V 15. storočí bol opevnený múrom, drevená zvonica bola postavená v roku 1657. Jednoloďový priestor má maľovaný kazetový strop z roku 1758, presbytérium je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou.

Viac info