Rákoš

Rákoš, Kostol Najsvätejšej Trojice

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice je ranogotická jednoloďová stavba z polovice 13. storočia. Má románsku podkovovitú apsidu a štrbinové románske okná, no vstupný portál má už gotický lomený oblúk. Loď má rovný drevený maľovaný strop z konca 17. storočia. Pred kostolom stojí baroková murovaná zvonica s drevenou nadstavbou.

Nástenné maľby (z poslednej tretiny 14. storočia až 2. polovice 15. storočia) pokrývajú steny a klenbu presbytéria a skoro celú severnú stenu lode. Ide o kvalitnú taliansku freskovú maľbu, ktorú objednali pre kostol tunajší bohatí zemepáni Bubekovci.

Upriamte vašu pozornosť na tieto nástenné maľby

Najsvätejšia Trojica – hlava s tromi tvárami

Veľmi dobre zachovaná sediaca postava žehnajúceho Boha s tromi tvárami a štyrmi očami pokrýva časť víťazného oblúka kostola. Ide o skutočne nezvyčajný spôsob zobrazenia Najsvätejšej Trojice, ktorý neskôr zakázal tridentský koncil pre nápadnú podobu s pohanským bohom Triglavom. Okrem vyobrazenia sv. Trojice sú na stenách víťazného oblúka namaľované postavy svätcov, prorokov, podobenstvo o desiatich pannách i sčasti poškodená postava Panny Márie Ochrankyne.

Klenba presbytéria s priblížením na Krista v mandorle obklopeného symbolmi evanjelistov

Klenbu presbytéria /v západnom kresťanstve priestor pre oltár a kňaza, oddelený väčšinou víťazným oblúkom od lode kostola/ pokrývajú nástenné maľby z obdobia od poslednej tretiny 14. storočia po druhú polovicu 15. storočia. Na klenbe svätyne je zobrazený žehnajúci Tróniaci Kristus v mandorles anjelmi, štyria cirkevní otcovia a symboly evanjelistov (Matúš – anjel, Marek – lev, Lukáš – býk a Ján – orol). Na stenách svätyne sú zobrazení proroci, apoštoli a traja uhorskí kráľovskí svätci: sv. Ladislav, sv. Štefan a sv. Imrich.

Najsvätejšia Trojica – hlava s tromi tvárami
Krst Krista
Klenba presbytéria s priblížením na Krista v mandorle obklopeného symbolmi evanjelistov
Krst Krista
Freska
Krst Krista