MAPA_1
Chyžné Koceľovce Ochtiná Štítnik Plešivec Rákoš Kameňany Šivetice Rimavské Brezovo Kyjatice Rimavská Baňa Kraskovo

Chyžné

Jeden z najpôvabnejších stredovekých kostolíkov v Gemeri upúta už z diaľky vysokým východným murovaným štítom a masívnym ohradným múrom so zastrešenými bránkami. Pôvodný kostol z 2. polovici 13. storočia tvorila jedna loď so štvorcovým presbytériom a pristavanou sakristiou (vedľajšia miestnosť pre kňazov). Neskôr pribudla osobitne stojaca zvonica, drevená ľudová zrubová stavba z 18. storočia a do kamennej ohrady vstavaná prízemná budova bývalej cirkevnej školy.

Viac info

Koceľovce

Koceľovský, dnes evanjelický kostol pochádza z 1. polovice 14. storočia, pôvodne zasvätený sv. Bartolomejovi. Ide o jednoloďovú stavbu s presbytériom, s pristavanou sakristiou na severnej strane a s vysokou vežou na západnej strane. Presbytérium kostola bolo v priebehu poslednej tretiny 14. storočia nadstavané a zaklenuté krížovou rebrovou klenbou.

Viac info

Ochtiná

Ochtinský kostol (dnes evanjelický), ktorý bol pôvodne zasvätený sv. Mikulášovi, patrí medzi najstaršie a najzaujímavejšie dominanty gemerského vidieka. Gotický kostol bol postavený na mieste zničenej románskej stavby ako jednoloďový s presbytériom a so severnou sakristiou. Severná bočná loď s hviezdicovou klenbou bola pristavaná začiatkom 16. storočia, z 18. storočia pochádza strop lode s pruskými klenbami.

Viac info

Štítnik

Úchvatný gotický kostol stojí v Štítniku od 13. storočia. Pôvodne malý kostol dali Štítnickí, vetva rodu Bubekovcov, prestavať v 2. tretine 14. storočia na trojloďovú baziliku. Všetky gotické okná pochádzajú z poslednej tretiny 15. storočia, pričom mohutná veža bola dostavaná až v 2. tretine 18. storočia. Nástenné maľby (z viacerých etáp od polovice 14. storočia až do začiatku 16. storočia) vyhotovené v prevažnej miere talianskou freskovou technikou pokrývali pôvodne všetky vnútorné steny kostola.

Viac info

Plešivec

Jednoloďový kostol, pôvodne zasvätený sv. Jurajovi, patrí dnes miestnemu zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi. Kostol v Plešivci sa prvýkrát spomína v roku 1314. Začiatkom 15. storočia pristavili k severnej stene kostola neskorogotickú kaplnku podľa vzoru spišských pohrebných kaplniek. Do pohrebnej kaplnky však stihli pochovať len Ladislava Bubeka, ktorý zomrel v prvých rokoch 15. storočia.

Viac info

Rákoš

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice je ranogotická jednoloďová stavba z polovice 13. storočia. Má románsku podkovovitú apsidu a štrbinové románske okná, no vstupný portál má už gotický lomený oblúk. Loď má rovný drevený maľovaný strop z konca 17. storočia. Pred kostolom stojí baroková murovaná zvonica s drevenou nadstavbou.

Viac info

Kameňany

Kostol z polovice 13. storočia, pôvodne zasvätený uhorskému kráľovi sv. Ladislavovi, má románsky základ. Ide o jednoloďový kostol s polkruhovou apsidou, pristavanou južnou vežou a severnou sakristiou. Dnešnú podobu kostola ovplyvnili prestavby v 17. storočí (zaklenutie lode, murovaná empora, prestavba južnej veže) a v 18. storočí (okenné otvory v duchu baroka a klasicizmu). Samostatne stojaca veža bola postavená okolo roku 1800.

Viac info

Šivetice

Na vyvýšenine nad obcou Šivetice bol v polovici 13. storočia postavený tehlový románsky kostol zasvätený sv. Margite Antiochijskej. Kostol má tvar rotundy s vnútorným priemerom 11 metrov a patrí medzi najväčšie stavby kruhového pôdorysu v strednej Európe. V priebehu 14. storočia bol interiér kostola predelený na loď a svätyňu monumentálnym lomeným víťazným oblúkom. V 18. storočí sa kostol čiastočne prestaval v barokovom slohu. Do starej kamennej ohrady vstavali zvonicu so vstupnou bránou. V tesnom susedstve sa dnes nachádza cintorín.

Viac info

Rimavské Brezovo

Pôvodne ranogotický kostol v Rimavskom Brezove bol pred reformáciou zasvätený Narodeniu Panny Márie. Dnes evanjelický kostol je jednoloďovou stavbou s presbytériom z 1. polovice 14. storočia. Najväčšou prestavbou prešiel v roku 1893 vzhľadom na rastúci počet obyvateľov ako dôsledok v obci postavených železiarní. Unikátne nástenné maľby z 2. polovice 14. storočia v pôvodnej gotickej časti kostola sú pravdepodobne prácou umelcov z dielne Majstra ochtinského presbytéria.

Viac info

Kyjatice

Kostolík v Kyjaticiach pochádza z konca 13. alebo začiatku 14. storočia. Ide o pôvodne opevnený románsko-gotický jednoloďový kostol s presbytériom, pristavanou vežou na východnej strane a sakristiou na severnej strane. V areáli sa nachádzajú, dnes už len ruiny, bývalej školy a fary.

Viac info

Rimavská Baňa

Ranogotický jednoloďový kostol (dnes evanjelický) nad obcou Rimavská Baňa je ohradený renesančným múrom. Zaujímavosťou je, že kostol bol vymaľovaný zvnútra aj zvonku. Barokovo-klasicistická zvonica z 18. storočia je netypicky pristavaná k severnej stene presbytéria.

Viac info

Kraskovo

Opevnený ranogotický kostol v Kraskove (dnes evanjelický) pochádza z 1. polovice 14. storočia a bol postavený na mieste staršej stavby. V 15. storočí bol opevnený múrom, drevená zvonica bola postavená v roku 1657. Jednoloďový priestor má maľovaný kazetový strop z roku 1758, presbytérium je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou.

Viac info

O PROJEKTE

Freska predstavuje metódu nástennej maľby, ktorá sa vykonáva do vlhkej omietky. Tento proces maľby fresiek je náročný z technického hľadiska. Minerálne pigmenty, rozomleté vo vode alebo vápennej vode, sa aplikujú priamo na čerstvú omietku na stene, aby farby mohli absorbovať do podkladu. To znamená, že maliar musí pracovať rýchlo, aby sa zabránilo vyschnutiu omietky, pretože po vyschnutí je možné vykonávať iba drobné úpravy temperou.

Freska predstavuje metódu nástennej maľby, ktorá sa vykonáva do vlhkej omietky. Tento proces maľby fresiek je náročný z technického hľadiska. Minerálne pigmenty, rozomleté vo vode alebo vápennej vode, sa aplikujú priamo na čerstvú omietku na stene, aby farby mohli absorbovať do podkladu. To znamená, že maliar musí pracovať rýchlo, aby sa zabránilo vyschnutiu omietky, pretože po vyschnutí je možné vykonávať iba drobné úpravy temperou.

Tento web a digitalizácia kostolov a ich nástenných malieb boli realizovanévďaka finančnej podpore International Visegrad Fund

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Tento web a digitalizácia kostolov a ich nástenných malieb boli realizovanévďaka finančnej podpore International Visegrad Fund

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Štítnický okruh

Plešivec

Jednoloďový kostol, pôvodne zasvätený sv. Jurajovi, patrí dnes miestnemu zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi. Kostol v Plešivci sa prvýkrát spomína v roku 1314. Začiatkom 15. storočia pristavili k severnej stene kostola neskorogotickú kaplnku podľa vzoru spišských pohrebných kaplniek. Do pohrebnej kaplnky však stihli pochovať len Ladislava Bubeka, ktorý zomrel v prvých rokoch 15. storočia.

Otváracie hodiny 15.6. – 14.9.2024:
pracovné dni 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00; sobota 9:00 – 11:30, 12:30 – 16:00

Štítnik

Úchvatný gotický kostol stojí v Štítniku od 13. storočia. Pôvodne malý kostol dali Štítnickí, vetva rodu Bubekovcov, prestavať v 2. tretine 14. storočia na trojloďovú baziliku. Všetky gotické okná pochádzajú z poslednej tretiny 15. storočia, pričom mohutná veža bola dostavaná až v 2. tretine 18. storočia. Nástenné maľby (z viacerých etáp od polovice 14. storočia až do začiatku 16. storočia) vyhotovené v prevažnej miere talianskou freskovou technikou pokrývali pôvodne všetky vnútorné steny kostola.

Štítnik

Úchvatný gotický kostol stojí v Štítniku od 13. storočia. Pôvodne malý kostol dali Štítnickí, vetva rodu Bubekovcov, prestavať v 2. tretine 14. storočia na trojloďovú baziliku. Všetky gotické okná pochádzajú z poslednej tretiny 15. storočia, pričom mohutná veža bola dostavaná až v 2. tretine 18. storočia. Nástenné maľby (z viacerých etáp od polovice 14. storočia až do začiatku 16. storočia) vyhotovené v prevažnej miere talianskou freskovou technikou pokrývali pôvodne všetky vnútorné steny kostola.

Otváracie hodiny 15.6. – 14.9.2024:
pracovné dni a sobota 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Ochtiná

Ochtinský kostol (dnes evanjelický), ktorý bol pôvodne zasvätený sv. Mikulášovi, patrí medzi najstaršie a najzaujímavejšie dominanty gemerského vidieka. Gotický kostol bol postavený na mieste zničenej románskej stavby ako jednoloďový s presbytériom a so severnou sakristiou. Severná bočná loď s hviezdicovou klenbou bola pristavaná začiatkom 16. storočia, z 18. storočia pochádza strop lode s pruskými klenbami.

Otváracie hodiny 15.6. – 14.9.2024:
pracovné dni a sobota 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Koceľovce

Koceľovský, dnes evanjelický kostol pochádza z 1. polovice 14. storočia, pôvodne zasvätený sv. Bartolomejovi. Ide o jednoloďovú stavbu s presbytériom, s pristavanou sakristiou na severnej strane a s vysokou vežou na západnej strane. Presbytérium kostola bolo v priebehu poslednej tretiny 14. storočia nadstavané a zaklenuté krížovou rebrovou klenbou.

Koceľovce

Koceľovský, dnes evanjelický kostol pochádza z 1. polovice 14. storočia, pôvodne zasvätený sv. Bartolomejovi. Ide o jednoloďovú stavbu s presbytériom, s pristavanou sakristiou na severnej strane a s vysokou vežou na západnej strane. Presbytérium kostola bolo v priebehu poslednej tretiny 14. storočia nadstavané a zaklenuté krížovou rebrovou klenbou.

Otváracie hodiny 15.6. – 14.9.2024:
pracovné dni a sobota 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Jelšavský okruh

Chyžné

Jeden z najpôvabnejších stredovekých kostolíkov v Gemeri upúta už z diaľky vysokým východným murovaným štítom a masívnym ohradným múrom so zastrešenými bránkami. Pôvodný kostol z 2. polovici 13. storočia tvorila jedna loď so štvorcovým presbytériom a pristavanou sakristiou (vedľajšia miestnosť pre kňazov). Neskôr pribudla osobitne stojaca zvonica, drevená ľudová zrubová stavba z 18. storočia a do kamennej ohrady vstavaná prízemná budova bývalej cirkevnej školy.

Otváracie hodiny 1.7. – 31.8.2024:
streda – sobota 10:00 – 16:00
odporúčame sa dopredu ohlásiť na čísle 0907 109 659

Rákoš

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice je ranogotická jednoloďová stavba z polovice 13. storočia. Má románsku podkovovitú apsidu a štrbinové románske okná, no vstupný portál má už gotický lomený oblúk. Loď má rovný drevený maľovaný strop z konca 17. storočia. Pred kostolom stojí baroková murovaná zvonica s drevenou nadstavbou.

Otváracie hodiny 1.7. – 31.8.2024:
streda – sobota 10:00 – 16:00
počas ostatných dní je potrebné sa dopredu ohlásiť na čísle 0915 152 432

Rákoš

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice je ranogotická jednoloďová stavba z polovice 13. storočia. Má románsku podkovovitú apsidu a štrbinové románske okná, no vstupný portál má už gotický lomený oblúk. Loď má rovný drevený maľovaný strop z konca 17. storočia. Pred kostolom stojí baroková murovaná zvonica s drevenou nadstavbou.

Kameňany

Kostol z polovice 13. storočia, pôvodne zasvätený uhorskému kráľovi sv. Ladislavovi, má románsky základ. Ide o jednoloďový kostol s polkruhovou apsidou, pristavanou južnou vežou a severnou sakristiou. Dnešnú podobu kostola ovplyvnili prestavby v 17. storočí (zaklenutie lode, murovaná empora, prestavba južnej veže) a v 18. storočí (okenné otvory v duchu baroka a klasicizmu). Samostatne stojaca veža bola postavená okolo roku 1800.

Otváracie hodiny 1.7. – 31.8.2024:
streda – sobota 10:00 – 16:00

Šivetice

Na vyvýšenine nad obcou Šivetice bol v polovici 13. storočia postavený tehlový románsky kostol zasvätený sv. Margite Antiochijskej. Kostol má tvar rotundy s vnútorným priemerom 11 metrov a patrí medzi najväčšie stavby kruhového pôdorysu v strednej Európe. V priebehu 14. storočia bol interiér kostola predelený na loď a svätyňu monumentálnym lomeným víťazným oblúkom. V 18. storočí sa kostol čiastočne prestaval v barokovom slohu. Do starej kamennej ohrady vstavali zvonicu so vstupnou bránou. V tesnom susedstve sa dnes nachádza cintorín.

Otváracie hodiny 1.7. – 31.8.2024:
streda – sobota 10:00 – 16:00

Šivetice

Na vyvýšenine nad obcou Šivetice bol v polovici 13. storočia postavený tehlový románsky kostol zasvätený sv. Margite Antiochijskej. Kostol má tvar rotundy s vnútorným priemerom 11 metrov a patrí medzi najväčšie stavby kruhového pôdorysu v strednej Európe. V priebehu 14. storočia bol interiér kostola predelený na loď a svätyňu monumentálnym lomeným víťazným oblúkom. V 18. storočí sa kostol čiastočne prestaval v barokovom slohu. Do starej kamennej ohrady vstavali zvonicu so vstupnou bránou. V tesnom susedstve sa dnes nachádza cintorín.

Rimavský okruh

Rimavské Brezovo

Pôvodne ranogotický kostol v Rimavskom Brezove bol pred reformáciou zasvätený Narodeniu Panny Márie. Dnes evanjelický kostol je jednoloďovou stavbou s presbytériom z 1. polovice 14. storočia. Najväčšou prestavbou prešiel v roku 1893 vzhľadom na rastúci počet obyvateľov ako dôsledok v obci postavených železiarní. Unikátne nástenné maľby z 2. polovice 14. storočia v pôvodnej gotickej časti kostola sú pravdepodobne prácou umelcov z dielne Majstra ochtinského presbytéria.

Otváracie hodiny 1.7. – 31.8.2024:
streda – sobota 10:00 – 16:00

Rimavská Baňa

Ranogotický jednoloďový kostol (dnes evanjelický) nad obcou Rimavská Baňa je ohradený renesančným múrom. Zaujímavosťou je, že kostol bol vymaľovaný zvnútra aj zvonku. Barokovo-klasicistická zvonica z 18. storočia je netypicky pristavaná k severnej stene presbytéria.

Otváracie hodiny 1.7. – 31.8.2024:
zatvorené

Rimavská Baňa

Ranogotický jednoloďový kostol (dnes evanjelický) nad obcou Rimavská Baňa je ohradený renesančným múrom. Zaujímavosťou je, že kostol bol vymaľovaný zvnútra aj zvonku. Barokovo-klasicistická zvonica z 18. storočia je netypicky pristavaná k severnej stene presbytéria.

Kyjatice

Kostolík v Kyjaticiach pochádza z konca 13. alebo začiatku 14. storočia. Ide o pôvodne opevnený románsko-gotický jednoloďový kostol s presbytériom, pristavanou vežou na východnej strane a sakristiou na severnej strane. V areáli sa nachádzajú, dnes už len ruiny, bývalej školy a fary.

Otváracie hodiny 1.7. – 31.8.2024:
streda – sobota 10:00 – 16:00

Kraskovo

Opevnený ranogotický kostol v Kraskove (dnes evanjelický) pochádza z 1. polovice 14. storočia a bol postavený na mieste staršej stavby. V 15. storočí bol opevnený múrom, drevená zvonica bola postavená v roku 1657. Jednoloďový priestor má maľovaný kazetový strop z roku 1758, presbytérium je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou.

Otváracie hodiny 1.7. – 31.8.2024:
streda – sobota 10:00 – 16:00

Kraskovo

Opevnený ranogotický kostol v Kraskove (dnes evanjelický) pochádza z 1. polovice 14. storočia a bol postavený na mieste staršej stavby. V 15. storočí bol opevnený múrom, drevená zvonica bola postavená v roku 1657. Jednoloďový priestor má maľovaný kazetový strop z roku 1758, presbytérium je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou.

Prijímateľ: Rozvojová agentúra BBSK, n.o.

Partneri v projekte: Muzeum umění Olomouc, Česká republika, držiteľ Značky Európske dedičstvo, www.muo.cz, Federácia židovských komunít v Maďarsku, reprezentovaná Maďarským židovským múzeom a archívom. Súčasťou je Komplex Synagógy na Dohány ulici, ktorá je držiteľom Značky Európske dedičstvo, www.milev.hu, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, www.pamiatky.gov.sk, Združenie Gotická cesta, www.gotickacesta.sk, Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer, www.regiongemer.sk

Kontakt

Naše kontaktné údaje

Držiteľ Značky Európske dedičstvo:

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo

Zborová farárka: ThDr. Janka Miháliková

Kontakt pre informácie pre návštevníkov a médiá:

Združenie Gotická cesta

Peter Palgut

Mail: info@gotickacesta.sk

Tel.: +421 949 174 574