Kraskovo

Kraskovo, ev. a. v. kostol

Opevnený ranogotický kostol v Kraskove (dnes evanjelický) pochádza z 1. polovice 14. storočia a bol postavený na mieste staršej stavby. V 15. storočí bol opevnený múrom, drevená zvonica bola postavená v roku 1657. Jednoloďový priestor má maľovaný kazetový strop z roku 1758, presbytérium je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou.

Nástenné maľby pochádzajú zo 60. a 70. rokov 14. storočia, pričom autorom časti fresiek je Majster ochtinského presbytéria, ktorý vymaľoval kostol v Ochtinej aj v Koceľovciach.

V kostole sa nachádza ďalšie hodnotné zariadenie: kamenná stredoveká krstiteľnica (13. storočie), renesančný oltár a kazateľnica z roku 1668, baroková patronátna lavica (z roku 1731).

Upriamte vašu pozornosť na tieto nástenné maľby

Ladislavská legenda a Poklona troch kráľov

Na severnej stene lode kostola (v hornom páse) je dominantná freska zobrazujúca kompletnú Svätoladislavskú legendu. Na výjave kumánsky bojovník unáša uhorské dievča menom Ladiva z mesta Varadín. Ladislav sa vydáva prenasledovať Kumána, aby dievča zachránil. Keďže Ladislav Kumánovi nestačí, zakričí na dievča, aby stiahlo Kumána na zem. Vtedy sa začína boj medzi Ladislavom a Kumánom. V prenesenej rovine ide o boj kresťanského dobra s pohanským zlom. Ladiva presekne Kumánovi šľachu a následne Kumána usmrtí mečom. Krvavý výjav strieda selanka, keď sv. Ladislav oddychuje s hlavou v lone dievčiny.

Zaujímavé zobrazenie predstavuje freska (tiež na severnej stene) Poklona troch kráľov, konkrétne stvárnenie tiav ako koní so zvláštnymi kužeľovými hrbmi (autor skutočné ťavy zrejme nikdy nevidel).

Svätý Michal archanjel vážiaci duše

Na pravej strane víťazného oblúka sa nachádza nástenná maľba Posledný súd. Stvárňuje ho postava sv. Michala archanjela, ktorá váži duše. Na jednej strane váh vidíme postavy démonov s ťažkými mlynskými kolesami, ktoré však prevažuje ľudská postava s obyčajným chlebom.

Abrahámovo lono

Zaujímavý výjav Abrahámovo lono sa nachádza v klenbe presbytéria kostola. Zobrazuje Abraháma ako drží v obrúsku duše blažených, ktorí v pred-raji čakajú na posledný súd.

Ladislavská legenda a Poklona troch kráľov
Krst Krista
Svätý Michal archanjel vážiaci duše
Krst Krista
Abrahámovo lono
Krst Krista