Ochtiná

Ochtiná, ev. a. v. kostol

Ochtinský kostol (dnes evanjelický), ktorý bol pôvodne zasvätený sv. Mikulášovi, patrí medzi najstaršie a najzaujímavejšie dominanty gemerského vidieka. Gotický kostol bol postavený na mieste zničenej románskej stavby ako jednoloďový s presbytériom a so severnou sakristiou. Severná bočná loď s hviezdicovou klenbou bola pristavaná začiatkom 16. storočia, z 18. storočia pochádza strop lode s pruskými klenbami.

Gotické nástenné maľby z polovice 14. storočia pokrývajú celú vnútornú časť presbytéria a útržkovito sú zachované v povalovom priestore kostola. Autora ochtinských malieb – Majstra ochtinského presbytéria, môžeme stotožniť s autorom koceľovského presbytéria.

Upriamte vašu pozornosť na tieto nástenné maľby

Najsvätejšia Trojica 

Starobylé zobrazenie Svätej Trojice v oblúku rozetového okna v zadnej časti presbytéria kostola. Má podobu jednej hlavy s tromi tvárami a štyrmi očami. Takéto zobrazenie sa používalo do Tridentského koncilu (1545 – 1563). Ako dávny stredoveký symbol sa stal logom kostola a tiež Gotickej cesty.

 

Posledná večera

Freska Posledná večera v presbytériu patrí k najpôsobivejším nástenným maľbám kostola, ktorá vyniká farebnosťou a určitou intimitou príbehu. Zobrazuje Ježiša Krista ako drží v ľavej ruke chlieb a pravou žehná. Jednotliví apoštoli jedia, pijú, krájajú chlieb. Zvláštne je, že na freske je zobrazených len jedenásť apoštolov. Vyzerá to tak, akoby na Kristove slová, že jeden z nich ho zradí, reagoval len sv. Ján spočívajúci na jeho prsiach, sv. Peter po Kristovej pravici a apoštol po jeho ľavici. Judáš s červenou svätožiarou sedí oproti Kristovi a prstom ukazuje na seba.  

Ukladanie do hrobu a Zmŕtvychvstanie

Nástenné maľby Ukladanie do hrobu a Zmŕtvychvstanie patria k pašiovým výjavom na južnej stene presbytéria kostola. Na freske Ukladania do hrobu Mária ukladá Kristovo telo a pomáha jej sv. Ján pri hlave Krista a pri nohách Jozef z Arimatey. Súčasťou výjavu sú štyri lamentujúce ženy. Nástenná maľba Zmŕtvychvstanie zobrazuje odvalenú kamennú platňu a Ježiša Krista, ktorý vychádza z hrobu so žehnajúcim gestom pravej ruky. Pri hrobe spia traja vojaci s priblami, v krúžkovej zbroji a ozbrojení kopijami a palcátom.

Najsvätejšia Trojica
Krst Krista
Posledná večera
Krst Krista
Ukladanie do hrobu a Zmŕtvychvstanie
Krst Krista