Koceľovce

Koceľovce ev. a. v. kostol

Koceľovský, dnes evanjelický kostol pochádza z 1. polovice 14. storočia, pôvodne zasvätený sv. Bartolomejovi. Ide o jednoloďovú stavbu s presbytériom, s pristavanou sakristiou na severnej strane a s vysokou vežou na západnej strane. Presbytérium kostola bolo v priebehu poslednej tretiny 14. storočia nadstavané a zaklenuté krížovou rebrovou klenbou.

Nástenné maľby kostola Koceľovce datované rokmi 1360-1370 predstavujú doteraz najväčšiu súvislú pomaľovanú plochu spomedzi všetkých gemerských kostolov.

Interiéru kostola dominuje tiež monumentálny barokový oltár a kazateľnica z roku 1740.

Upriamte vašu pozornosť na tieto nástenné maľby

Klenba presbytéria

Nástenné maľby kostola sa datujú do rokov 1377 až 1400. V bohato zdobenej klenbe presbytéria sa nachádzajú fresky zobrazujúce cirkevných otcov, symboly štyroch evanjelistov, anjelov s hudobnými nástrojmi, nápisovými páskami a prorokov. V západnom poli klenby je sv. Ambróz a okrídlený býk ako symbol evanjelistu Lukáša, v severnom poli klenby je sv. Gregor a lev ako symbol evanjelistu Mareka, vo východnom poli je sv. Augustín a človek, resp. anjel ako symbol sv. Matúša, v južnom poli je sv. Hieronym a orol ako symbol sv. Jána. Ďalšie polia klenby pokrývajú maľby prorokov, anjelov hrajúcich na hudobné nástroje a anjelov s kadidelnicami. V svorníku klenby sa nachádza tvár Krista ako odkaz na Ježišove slová z evanjelia (Mt 21, 42): „Kameň, čo stavitelia zavrhli, sa stal kameňom uholným.“ 

Ukrižovanie

Monumentálna a najpôsobivejšia nástenná maľba Ukrižovania na severovýchodnej stene presbytéria kostola zaberá výšku dvoch pásov. Dominantou výjavu je vysoký kríž s ukrižovaným Ježišom Kristom, pod ktorým stoja v skupine Márie a Salome, sv. Ján, Mária Magdaléna objímajúca kríž a dvaja vojaci.  Po bokoch ukrižovaného Krista sú zobrazení dvaja lotri Gestas a Dysmas, ktorí sú na kríži vyviazaní (nie pribití) a majú dolámané končatiny. Pozoruhodným detailom je vzatie duše lotrov v podobe drobných postavičiek. Dušu Dysmasa, ktorý svoj čin oľutoval, odnáša anjel. Dušu Gestasa odnáša diabol. Zaujímavý detail predstavuje postava rímskeho vojaka vpravo opierajúceho sa o štít s namaľovanou hlavou draka – odvekým symbolom nepriateľa kresťanstva a atribútom sv. Juraja, ktorý nad ním zvíťazil.

Ukladanie do hrobu

Nástenná maľba Ukladanie do hrobu je umiestnená na južnej stene presbytéria kostola a je chronologickým vyústením kristologického cyklu nástennej výzdoby svätyne. Zobrazuje Máriu, ako ukladá telo Krista do hrobu, pričom mŕtveho syna drží za hlavu a svoju tvár si nežne prikladá k jeho. Pomáha jej Jozef z Arimatey, ktorý stojí pri hlave Krista, a Nikodém, ktorý stojí pri jeho nohách. Sprevádza ich skupina štyroch lamentujúcich žien a napravo vidieť smútiaceho sv. Jána.

Klenba presbytéria
Krst Krista
Ukrižovanie
Krst Krista
Ukladanie do hrobu
Krst Krista